اموزشگاه پسرانه سعدی برازجان

تقدیم به همه ایرانیان

سوال بنویسیم2

بنویسیم نوبت اول کلاس دوم  ابتدایی

۱- کلمات   زیر  را  معنی  کنید .  ( 2)

 

تازه :.................    خوش حال : .................   قصّه : ......................   مدرسه : ............  

2- مخالف کلمات زیر را بنویس. ( 2)

کوتاه :………   دوست:…………   دیر:………….    تا ریک:……………. 

                                           

3- مر تّب  کن.  ( 2)

است     مرد    پدر بزرگ    مهربانی :...................................................

دارد   سال    یک     پنجا ه و دو  هفته:.....................................................

4- کامل کن: ( 2)

بهار-تا بستان-پاییز-زمستان از .......................سال هستند.

بعضی ها قناری را در ............................نگاه می دارند.

5-از کوچک به بزرگ ردیف کن. (2)

ماه-سال-روز-هفته-:..............،.....................،..................،....................،

فیل-گوسفند-مورچه-مرغ-:.................،،...................، 

 6- جمله بساز. ( 10 )

درختان:.................................................   ..........              دعا: ...........................................................

آفتابی : ..............................................................                برای : ......................................................      

مسابقه : .............................................................              شیرین تر : .................................................

نگه  داری : .........................................................             دونده : ......................................................

شنا : ...................................................................            مسواک: ..........................................................

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:52  توسط عوض حقایق پور  | 

سوال بنویسیم2

امتحان جمله بندی نوبت اول کلاس دوم ابتدایی دبستان

جمله بساز .

با ادب: .........................................................................................................................................................

دعا: .........................................................................................................................................................

خورشید: .........................................................................................................................................................

آموزگار : .........................................................................................................................................................

با عجله: .........................................................................................................................................................

لبخند: .........................................................................................................................................................

معذرت: .........................................................................................................................................................

بچه ها : .........................................................................................................................................................

پرنده ای : .........................................................................................................................................................

خوش حال: .........................................................................................................................................................

مرتب کن

الف) روز ـ رضا ـ برای ـ آن ـ خوبی ـ بود ـ روز :

 ...........................................................................................................................................................

ب) شاداب ـ کسی ـ این ـ را ـ پرورش ـ گل های ـ چه ـ می دهد؟

        .........................................................................................................................................................

جاها ی حالی را کامل کن.

الف) به جایی که در آن دارو می فروشند ......................................................... می گویند .

ب) به کسی که به ما درس می دهد .................................................................... می گویند .

ج) چشم برای انسان مثل ............................................................. برای ماشین است.

د) خواهرم مثل گل قشنگ و .......................................................... است.

کلمه ها را در جای مناسب قرار بده

( گلو ـ معده ـ دهان ـ بینی)

الف ) غذا در ............................................... هضم می شود.

ب) ما با ............................................................. نفس می کشیم.

ج) غذا از ....................................................... پایین می رود.

جمله ها را تمام کن.

من  سامان را دیدم .                      

                           ما سامان را ...........................................

تو سامان را ...........................................                

                         شما سامان را .....................................

او سامان را ............................................            

                           آن ها سامان را ...................................

بنویس حیوانات زیر چه می خورند.

  خرگوش: .........................................       

     گوسفند: .....................................

           سگ : ...............................................    

              کبوتر: ........................................

کلمه های زیر را در سه گروه دسته بندی کن.

سبزی ها

دانه ها

میوه ها

 

 

 

سیب ـ عدس ـ انار ـ کاهو ـ لپه .

با استفاده از کلمه ی (درد) نام چهار بیماری را بنویس

کامل کن .   

  به کسی که غذا می پزد ................ می گویند.     

   به کسی که ادب ندارد .................. می گویند.

      معلم با ................. وارد کلاس شد .      

        ماهی در آب و خرس در ................... زندگی می کند.

جمله ها را مرتب کن.

هستند ـ خطرناک ـ خرس ـ میکروب ها ـ شنیده ـ بود ـ کوچولو ـ که .

.................................................................................................

شاداب ـ کسی ـ این ـ را ـ پرورش ـ گل های ـ چه ـ می دهد؟ 

................................................................................................

هم معنی کلمات زیر را بنویس.

مدرسه(                )             قشنگ(                 )          

                    مریض(                  )

مخالف این کلمات را بنویس .

کلمه

شب

کوچک

خنده

تاریک

بالا

خوب

مخالف

 

جمله را پرسشی کن.

پدر بزرگ به همه محبت می کند. (                                                                       ؟)

دسته بندی کن .

گوشت ـ بوق ـ آبی ـ خیار ـ تخم مرغ ـ زنگ ـ زرد ـ سیب

 

شنیدنی ها

پُختنی ها

میوه ها

رنگ ها

 

 

 

 

جای خالی را پر کن .

........................ به کلاس رفتم                 

 ما به کلاس ..........................

     تو به کلاس ............................                 

            ........................ به کلاس رفتید .

                ........................ به کلاس رفت                        

                           آن ها به کلاس ....................

ترکیب کن و کلمه بساز .

بان ـ گر ـ مهر ـ رفت ـ لب ـ فروش ـ خند ـ حال ـ گل ـ خوش

......................................................................................................

با هر یک از کلمه های داده شده جمله بسازید .

دریا .................................................................................................

شیرین ..............................................................................................

رنگین................................................................................................

بی دقّت ...........................................................................................

مسواک............................................................................................

آموزگار...........................................................................................

باغبان...............................................................................................

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:51  توسط عوض حقایق پور  | 

سوال بنویسیم2

نظر

امتحان جمله بندی نوبت اول کلاس دوم ابتدایی

جمله بساز . 10 نمره

با ادب: ......................................................................

دعا: .....................................................................

خورشید: .............................................................

آموزگار : ...............................................................

با عجله: .............................................................

لبخند: ...............................................................

معذرت: ..............................................................

بچه ها : ...........................................................

پرنده ای : ..........................................................

خوش حال: ..................................................

مرتب کن 2 نمره

الف) روز ـ رضا ـ برای ـ آن ـ خوبی ـ بود ـ روز :

..................................................................................

ب) شاداب ـ کسی ـ این ـ را ـ پرورش ـ گل های ـ چه ـ می دهد؟

.....................................................................

جاها ی حالی را کامل کن. 2 نمره

الف) به جایی که در آن دارو می فروشند ........... می گویند .

ب) به کسی که به ما درس می دهد ............................ می گویند .

ج) چشم برای انسان مثل ................. برای ماشین است.

د) خواهرم مثل گل قشنگ و .................. است.

جاها ی حالی را کامل کن. 6

الف) به جایی که در آن دارو می فروشند .................. می گویند .

ب) به کسی که به ما درس می دهد ................ می گویند .

ج) چشم برای انسان مثل ...................... برای ماشین است.

د) خواهرم مثل گل قشنگ و ................... است.س

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:50  توسط عوض حقایق پور  | 

سوال ریاضی 2

ریاضی کلاس دوم

1-جواب جمع وتفریق های  زیر را پیدا کنید.

                                              =8+9                                 =9-16

                                           =9+7                             =3-13

                                           =8+3                             =4-19

                                           =5+7                            =3-10

2-عدد های زیر را با حروف بنویسید.

375................................................ 

 728......................................................

103..............................................

941.......................................................

3-عدد های زیر را با رقم بنویسید.

پانصدو بیست و چهار.................

 هفت صدو سه..............

هشت صدو سی وپنج.................                    

نه صدو سی..................

4-یک عدد سه رقمی بنویس که دهگانش 8  ویکانش 5 باشد........................                                 

5-ادامه ی اعداد را بنویس. /

-.................-................-.................-55-50

-................-....................-...............-33-30            

6-به سوال های زیر جواب دهید.

1مترچند سانتی متر است؟...................

375 سانتی متر .....................مترو..................... سانتی متر است.

7-جاهای خالی را کامل کن.

                     ............... صدتا                             3یکی

      409یعنی    ..............ده تا          ................یعنی    4ده تا

                       .............یکی                            0صد تا

8-چهار عدد زوج  دورقمی بنویس.

..................-....................-......................-.......................

9- جمع و تفریق زیر را روی محور اعداد نشان دهید.

=8-14                                                                                                

 =4+5

10-در یک طرف خیابانی 39 درخت و در طرف دیگر 46 درخت کاشته ا ند در این خیابان چند درخت کاشته اند؟

                                در این خیابان ...............درخت کاشته اند .

11-جمع و تفریق کنید .

 875             237          46              95

 119  +         48  +          6  -           42-               

12-  مربّع چند ضلع دارد ؟..............................       

مثلّث چند ضلع دارد ؟.................................

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:49  توسط عوض حقایق پور  | 

سوال علوم4

نظر

نام ونام خانوادگی.. امتحان علوم  خرداد 89

1-بدن همه ی موجودات زنده از چه ساخته شده است ؟ ( 5/0)

الف- ملکول  ()  ب-عضو ()   ج-سلول () د- بدن ()

2-ادرا ر در اندامی به نام ............جمع می شود ؟ (5/0)

الف خون ()  ب- مثانه ()  ج- رگ () د- کیسه های هوایی ()

3-سه بخش تشکیل دهنده ی سلول کدامند ؟ ( 5/1 )

4- برای غذا سازی ، گیاهان چه چیز های نیاز دارند ؟ (5/1 )

5- گیاهان چه چیز های تولید می کنند ؟ (1)

6- کشاورزی یعنی چه ؟ (1)

7- دو مورد از استفاده های گیاهان را بنویسید ؟ (1)

8- بی مهرگان چند گروهند نام ببرید (5/1)

9- انگل چیست ؟ (1)

10- چهار گروه بند پایان را نام ببرید ؟ (1)

11- محلول چیست ؟ (1)

12- باز تا بش نور چیست ؟ (1)

13- رسانا ونارسانا را تعریف کنید ؟ (1)

14-آهن ربای الکتریکی چیست ؟ (1)

15- سنگ رسوبی چگونه درست می شود ؟ (1)

16- سنگ دگرگون شده چیست ؟ (1)

17- سه مورد از استفاده ی کانی ها رابنویسد ؟ (5/1)

18- چرا خون انسان قرمز است ؟ (1)

19- مهتاب چیست ؟ (1)

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:48  توسط عوض حقایق پور  | 

سوالاجتماعی4

مجموعه سوالات تستی کلاس چهارم ابتدایی قسمت آخر

درس سوم

1_دومین جامعه ای که کودکان در آن زندگی می کنند کدام است؟

الف)مدرسه              ب)خانواده              ج)مسجد              د)کشور

2_چه کسی با همکاری کارکنان مدرسه برنامه کار مدرسه را تنظیم می کند؟

الف)ناظم               ب)دفتر دار             ج)مدیر           د)معلم

3_تشکیل برنامه ی نماز جماعت و گروه های هنری در مدرسه به عهده ی کیست؟

الف)مدیر              ب)ناظم                ج)دفتر دار          د)مربی پرورشی

4_بهترین راهنمای ما در مدرسه چه کسی است؟

 الف)ناظم               ب)دفتر دار             ج)مدیر           د)معلم

درس چهارم

1_هنگام نماز جماعت پیش نماز یا امام جماعت در کجا قرار می گیرد؟

 الف)در صف های منظم                                 ب)جلو تر از همه در محراب       

 ج)پشت سر مردم                                         د)در صف اول نماز جماعت

2_مسجد نمونه ی کوچکی از چه جامعه ای است؟

الف)شهری               ب)روستایی             ج)اسلامی            د)ایلی

3_مردم در مسجد چه می کنند؟

الف) خداراعبادت می کنند                                ب )کلاس سواداموزی تشکیل می دهند         

ج) با یک دیگرمشورت می کنند                         د) همه ی موارد صحیح است

4_ مردم درمسجد برای حل مشکلات محله ی خود چه می کنند؟

الف)با یک دیگر نماز می خوانند                           ب)با یک دیگر دعا می کنند            

ج) با یک دیگرمشورت می کنند                            د)با یک دیگر در مراسم خاص شرکت می کنند

درس پنجم

1_بیشتر روستاییان به چه کاری مشغول هستند؟

الف)دام پروری     ب)کشاورزی و باغ داری        ج)کارهای دستی         د) کارهای صنعتی

2_کدام نهاد پس ار پیروزی انقلاب اسلامی در بیشتر روستاها مدرسه و حمام و مسجد ساخته است؟

الف)وزارت آموزش و پرورش      ب)وزارت بهداشت       ج)جهاد سازندگی         د)وزارت مسکن

3_جهاد سازندگی در روستا ها کدام یک از وظایف زیر را بر عهده ندارد؟

الف)ساختن مسجد                                            ب)ساختن حمام     

ج)درس دادن به بچه ها                                     د)فراهم ساختن آب آشامیدنی سالم

درس ششم

1_کدام یک از فعالیت های زیر در شهرها وجود ندارد؟

الف)کار در کارخانه ها     ب)کار کشاورزی     ج)کار در فروشگاه ها       د)کار در بیمازستان ها

ادامه ...
+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:48  توسط عوض حقایق پور  | 

سوال تاریخ 4

مجموعه سوالات تستی کلاس چهارم ابتدایی ۷

سوالات چهار گزینه ای تاریخ

درس یک

1_مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

الف)ساخت خانه         ب)فراهم کردن غذا        ج)نداشتن ابزار       د)بی سوادی

2_خداوند به انسان در مقایسه با بقیه ی جانوران دو نعمت داده یکی عقل و دیگری.........است

الف)پاهای نیرومند       ب)چشم بینا              ج)گوش شنوا           د)دست توانا

3_اولین ابزارهای ساخته شده توسط انسان نخستین از چه جنسی بود؟

الف)سنگ              ب)آهن                     ج)چوب                   د)چرم

درس دوم

1_اولین حیوانی که انسان توانست اهلی کند کدام حیوان بود؟

الف)گاو              ب)سگ                  ج)گوسفند                  د)اسب

2_انسان ها با یاد گرفتن چه فنی توانستند در یک جا ساکن شوند؟

الف)دام پروری       ب)خانه سازی        ج)کشاورزی             د) ساختن ابزار

درس سوم

1_در زمان های قدیم انسان ها نیاز های خود را از چه راهی برطرف می کردند؟

الف)از راه خریدن کالا      ب)از راه مبادله ی کالا با کالا  ج)از راه به زور تصاحب کردن    د) از کالاهای دیگر استفاده نمی کردند

2_اولین شهرها در کنار کدام یک از رودهای زیر در ایران به وجود آمد؟

الف)دجله                ب)فرات                   ج)کارون                د)نیل

3_وقتی یک فرمانرو بر چند شهر و روستا چیره می شد به این ترتیب...............به وجود می آمد.

الف)شهرها            ب)روستاها               ج)کشورها                 د)دهکده ها

درس چهارم

1_حضرت نوح (ع) در کجا زندگی می کرد؟

الف)فلسطین          ب)بین النهرین          ج)بابل                      د)مصر

2_خداوند به کدام یک از پیامبران ماموریت داد که خانه ی کعبه را از نو بسازد؟

الف)حضرت ابراهیم (ع)     ب)حضرت موسی (ع)    ج)حضرت نوح(ع)       د)حضرت عیسی(ع)

3_حضزت ابراهیم (ع) در کدام شهر به دنیا آمد؟

الف)فلسطین          ب)بین النهرین          ج)بابل                      د)مصر

4_حضرت موسی (ع) در کجا و در زمان کدام پادشاه به دنیا آمد؟

الف)بابل-نمرود      ب)مصر-فرعون       ج)بین النهرین-هیرود     د)فلسطین-فرعون

5_به فرمان خداوند آتش برای کدام پیامبر سرد شد؟

الف)حضرت ابراهیم (ع)     ب)حضرت موسی (ع)    ج)حضرت نوح(ع)       د)حضرت عیسی(ع)

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:47  توسط عوض حقایق پور  | 

سوال جغرافی4

مجموعه سوالات تستی کلاس چهارم ابتدایی ۳

جهت فرعی جنوب شرقی بین کدام دو جهت اصلی قرار دارد؟

الف)شمال و شرق        ب)جنوب و مغرب      ج)جنوب و شرق      د)شمال و مغرب

5_اگر طوری بایستیم که رو به روی ما مغرب باشد پشت سرمان چه جهتی قرار می گیرد؟

الف)جنوب              ب)مشرق              ج)شمال                 د)مغرب

6_بین دو جهت فرعی شمال غربی و شمال شرقی کدام جهت اصلی قرار دارد؟

الف)جنوب              ب)مشرق              ج)شمال                 د)مغرب

7_بین دو جهت فرعی شمال غربی و جنوب غربی کدام جهت اصلی قرار دارد؟

الف)شمال              ب)جنوب              ج)مشرق                د)غرب

درس پنجم

بلند ترین قله ی ایران چه نام دارد؟

الف)دنا                ب)زرد کوه           ج)دماوند               د)سهند

2_در نقشه معمولا کوه ها به چه رنگی نشان دهده می شوند؟

الف)قهوه ای        ب)سبز                 ج)آبی                  د)زرد

3_زمین های پایین کوه چه نامیده می شوند؟

الف)دامنه ی کوه     ب)قله               ج)رشته کوه          د)کوهپایه

4_رشته کوهی که در مغرب و جنوب غربی ایران قرار دارد چه نامیده می شود؟

الف)البرز             ب)زاگرس          ج)سهند              د)سبلان

5_قله ی سبلان در کدام طرف ایران قرار دارد؟

الف)شمال            ب)شمال شرقی       ج)شمال غربی      د)مغرب

6_در نقشه ی ایران شهر تهران در کدام جهت رشته کوه البرز قرار گرفته است؟

الف)دردامنه های شمالی     ب)در غرب    ج)در دامنه های جنوبی   د)در شرق

7_به بالاترین نقطه ی کوه چه می گویند؟

الف)قله               ب)کوهپایه             ج)دامنه               د)رشته کوه

درس ششم

1_خاک کدام یک از مناطق زیر برای کشاورزی مناسب نیست؟

الف)جلگه ی خوزستان    ب)جلگه ی مازندران     ج)دشت کویر     د)جلگه ی مغان

2_جلگه ی بسیار حاصلخیز و پهناور ایران چه نام دارد؟

الف) جلگه ی خوزستان    ب)جلگه ی گیلان        ج)جلگه ی مغان   د)جلگه ی مازندران

3_شن و ماسه و گل ولایی که رودها به همراه می برند چه نامیده می شود؟

الف)رود              ب)آبرفت                  ج)جلگه                  د)جویبار

4_از ته نشین شدن آبرفت ها روی هم پس از سالهای زیاد چه چیز هایی به وجود می آید؟

الف)رود              ب)جلگه                ج)جویبار                 د)دشت

ادامه ...
+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:46  توسط عوض حقایق پور  | 

سوال ریاضی چهارم

مجموعه سوالات تستی کلاس چهارم ابتدایی قسمت دوم ویژه نمونه دولتی

37) اتوبوسی از تهران به سمت مشهد با سرعت 80کیلومتردرساعت حرکت کرد وﭙﺱ از 8 ساعت برای صرف نهار ایستاد.اﮔرفاصله ی

تهران تا مشهد 934 کیلومترباشد.این اتوبوس ﭽندکیلومتربا مشهدفاصلع دارد.

  1 )294                2)244              3)215                4)214   

38)حاصل ضرب (907*640) کدام ﮔزینه است.

1)580480                             2)58688

3)50848                              4)586880    

39)میوه فروشی 103 کیلوﮔرم موزخرید.اﮔرقیمت هرکیلوﮔرم ان 580 تومان باشداوﭽﻪ قدرﭙول بابت خرید موزها ﭙرداخته است.

1)57940         2)95740         3) 59740        4)79540

40)خارج قسمت و با قی مانده ی تقسیم (7تقسیم بر 816)کدام است.

1)خارج قسمت 106 وباقی مانده 4                                2)خارج قسمت 116وباقی مانده 4

3)خارج قسمت 126وباقی مانده6                                  4)خارج قسمت116وباقی مانده2

41) کدام یک ازتوضیحات زیردرباره ی عمودمنصف صحیح می باشد.

1)یک ﭙاره خط می تواند حداقل دو عمود منصف داشته باشد.

2)عمود منصف خطی است که ﭙاره خط مقابل خودرا نصف می کند.

3)خطی است که برﭙاره خط دﻴﮔر عمود باشدوان را نصف کند.

4)ﮔزینه های 1و2 صحیح است.

42) برای رسم متوازی الاضلاع حداقل دانستن ﭽﻪ ﭽیزهایی لازم است.

1)دوضلع ویک زاویه               2)یک ضلع ویک زاویه

3)دو ضلع ودوزاویه               4)یک ضلع ودو زاویه

43) با توجه به عبارت زیر کدام یک ازﮔزینه های زیردرست است.          141- (524-720)

1)141-(524+720)                     2)141  +(524-720)

3)(141+524)-720                    4)(141-524)-720

44) یک کامیون175 کیسه اردحمل می کندوزن هرکیسه ارد 50کیلوﮔرماست وزن بار کامیون ﭽندکیلوﮔرم است.

  1)350                 2)8750               3)1800              4)300

45)درکدام ﮔزینه عددهاازکوﭽک به بزرﮒ وازﭽپ به راست مرتب  نشده است.

1)41241-21412-17000-14122                      2)700001-384130-10243-5815

3)90183-38901-31089-10389                              4)79900-318901-28301-83019

46)کدام یک ازﮔزینه های زیر صحیح نیست.

1)زاویه ی تند<زاویه ی باز      2) زاویه ی قاﺋمه<زاویه ی باز          3)زاویه ی قاﺋمه<زاویه ی تند          4)ﮔزینه های 1و2

47)کدام ﮔزینه عدد (سی صد هزاروسی وسه)رانشان می دهد.

1)30033        2)300033          3)303033          4)333000

ادامه ...
+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:45  توسط عوض حقایق پور  | 

سوال ریاضی چهارم

مجموعه سوالات تستی کلاس چهارم ابتدایی قسمت اول ویژه نمونه دولتی

1 هشت بسته ی ده هزار تایی چند می شود ؟ باعلامت ×نشان دهید0

الف)800000   (  )                       ب)18000   (  )

ج)80000       (  )                         د)81000      (‌‌  )

2 کوچک ترین عدد بین اعداد زیر کدام است؟باعلامت×نشان دهید0

الف)100101( )              ب)101000( )               ج)101010( )            د)100110 ( )

3 برای رسم یک خط کافیست چند نقطه از آن را داشته باشیم؟

الف)یک نقطه( )                ب)دو نقطه( )                  ج)سه نقطه( )                   د)چهارنقطه( )

4 یک پاره خط چند نقطه ی وسط دارد ؟

 الف )5 تا( )               ب)6 تا( )                    ج)3 تا()                 د)1

5 به خطی که ازدوطرف باز باشد000000000000000000می گویند0

 الف)نیم خط( )            ب)پاره خط( )           ج)خط راست( )                د)خط شکسته( )

6 زاویه ای  که از زاویه ی راست کوچک تر باشد چه نامیده می شود؟

الف)تند( )               ب)راست( )                   ج)قائمه( )                    د)زاویه ی باز( )

7 ‍‍‍در کدام عدد ارزش مکانی 3 بیشبر است؟

الف)93256 ( )           ب)99083 ( )                    ج)99399( )                   د)911939 ( )

8  کدام یک از ضرب های زیر رابه کمک جمع نمی توان انجام داد؟

الف)1×8 ( )             ب)0 ×6 ( )                       ج)7 ×1 ( )                      د) 2×7 ( )

9 از یک نقطه ی خارج یک خط ،چند عمود می توان بر آن رسم کرد؟

الف)5 خط( )                   ب)2خط ( )                           ج)1خط ( )                          د)خط های زیاد ( )

10 در کدام یک از خط های زیر عمود منصف رامی توان رسم کرد؟

الف)خط( )                   ب)پاره خط( )                  ج)نیم خط( )                 د)خط راست ( )

11 چهار ضلعی که دو ضلع موازی داشته باشدچه می گویند؟

الف)مربع( )                     ب)ذوزنقه( )                ج)لوزی( )                          د) مستطیل ( )

12 ضلع روبه روی زاویه ی راست در مثلث قائم الزاویه چه نام دارد؟

الف)راس( )                       ب)نیم خط( )                  ج)قطر( )                     د)وتر

13 کدام یک از اعداد زیر نمی تواندباقی مانده ی تقسیم عددی بر 5 باشد؟

الف)0 ( )                  ب)3 ( )                             ج)4 ( )‌                            د)6 ( )

ادامه ...
+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:44  توسط عوض حقایق پور  | 

سوال ریاضی چهارم

مجموعه تستس ریاضی چهارم ابتدایی

1) برای انجام عمل تقسیم به ﺪوﻋﺪﺪ نیاﺯﻤﻧﺪﻴﻡ که  عبارﺗﻧﺪﺍﺯ:۟۟۟۟۟۰۰۰۰۰۰۰۰

1)مقسوم علیه وخارج قسمت                                      2﴾مقسوم ومقسوم علیه

3﴾مقسوم وباقی ماﻧﺪﻩ                                   4﴾خارج قسمت و باقی ماﻧﺪﻩ

2) ﺪﺭﻜﺪﺍﻡﮔﺯﯾﻧﻪ همه ی ﻋﺪﺪﻫﺍﻯﺁﻦﻫﻡ بر2وهم بر 5 بخش  ﭙﻧیرﻫﺴﺗﻧﺪ؟

 1﴾ 710-480-720-410                    3﴾ 600-509-803-930   

  2﴾957-280-765-   273                        4﴾978-800-755-401

3)  وتر یعنی ﭼﮫ؟

1﴾یک ضلع ﺯﺍویه ی قاﺋﻤﻪﺪرمثلث قاﺋﻡاﻟﺯﺍویه                               2﴾ضلع ﺑﺯرﮒ هرمثلثی

3﴾یک ضلع مثلث متساوی الاضلاع                         4﴾ضلع روبه روﺯﺍویه ی قاﺋﻤﻪ ﺪﺭهرمثلث

4 اﮔﺭنیم ساﺯیک ﺯاویه ی باﺯرارسم کنیم ۟۟۟................ﺑﺪست می ﺁﯾﺪ.

1﴾ﺪو ﺯﺍویه ی راست                          2﴾ﺪوﺯﺍویه ی ﺗﻧﺪ

3﴾ﺪوﺯﺍویه ی باﺯ                                4﴾یک ﺯﺍویه ی راست ویک ﺯﺍویه یﺗﻧﺪ

5)حاصل ضرب عبارت ﴿946*750﴾ ﻛﺪﺍﻡ ﻋﺪﺪاست؟

1﴾799500                         2﴾699500                        3﴾710500               4﴾709500

6) کتاب ﺪﺍستان ﺯهرا 372 صحفه ﺪﺍﺮﺪ اوﺪﺮهرروﺯ12 صفحه اﺯکتاب  را می خواﻨﺪ اوﺪﺮﭼﻨﺪﺮوﺯکتاب را تمام می ﻛﻧﺪ؟

1﴾30 روﺯ                 2﴾38 روﺯ                     3﴾24 روﺯ                    4﴾31روﺯ

7) کامل ترین تعریف برای مربع  ﻛﺪﺍﻡ است؟

1﴾متواﺯی الاضلاعی است که ضلع های ﺁن بر هم عموﺪباﺷﺪ.

2﴾متواﺯی الاضلاعی است که ﭼﻫﺍﺮضلع ﺁﻦ مساوی باﺷﺪ.

3﴾یک لوﺯی است که ﺯﺍویه های ﺁﻦقا ﺌﻤﻪ باﺷﺪ.

4﴾متواﺯالاضلاعی است که ﺪو ﻗﻂﺮﺁﻦ بر هم عموﺪباﺷﺪ.

8 )خارج قسمت  تقسیم (25تقسیم بر 7645)ﻜﺪام یک اﺯﻋﺪﺪهای ﺯیر  است؟

 1) 373                   2)35                 3)305                     4)204

 9) اولین رقم اﺯسمت ﭴﭗ ﻋﺪﺪی ﺪﺮمرتبه ﺪﻫﮔان ملییارﺪ است ﻋﺪﺪ

حاصل ﭴﻧﺪ رقمی است؟ وطبقه ی میلیارﺪآن ﭴﻧﺪﺮقم ﺪاﺮﺪ؟

1)11رقمی است وطبقه ی میلیارﺪآن 2رقم ﺪاﺮﺪ

2)8 رقمی است وطبقه ی میلیارﺪآن 3 رقم ﺪاﺮﺪ

3)10 رقمی است وطبقه ی میلیارﺪآن1 رقم ﺪاﺮﺪ

4)11رقمی است و طبقه ی میلیارﺪ آن 3 رقم ﺪاﺮﺪ

10)طرف ﺪوم تساوی مقابل ﻜﺪام است ؟.........=(36*18)-(98*24)

1)1740                       2)1704                              3)2352                       4)1470

11)شباهت متواﺯی الاضلاع ولوﺯی ﭴیست؟

1)هم اﻧﺪاﺯه بوﺪن قطرها                2)تساوی اضلاع

3)عموﺪبوﺪن قطرها                      4)وضعیت ﺯاویه ها

12) ﻜﺪاﻡ عبارت صحیح نیست ؟

1)اﺯﺪو نقطه فقط یک خط راست می ﮔﺬارﺪ.

2)اﮔﺮخطی بر خط ﺪﻴﮔﺮعموﺪباﺷﺪبر خطوط مواﺯی آن ﻨﻳﺯعموﺪاست.

3)هر خط عموﺪبر خط ﺪﻴﮔﺮعموﺪمنصف آن خط است.

4)هر قطر لوﺯی عموﺪمنصف قطر ﺪﻴﮔﺮاست.

13ا ﮔﺮﺪوقطر لوﺯی به ترتیب 8و6سانتی متر باﺷﺪ.محیط لوﺯی  ﭵندسانتی متر است?

1)20                 2)14                     3 )24                    4)48

14)  من ﭵﻪ ﻋﺪﺪﻯﻫستم?رقم های طبقه ی ﻫﺯارم 685وطبقه ی میلیونم  307وبقیه ی رقم های من 2 واحد بیش تر اﺯﺑﺯﺮﮒ ترین ﻋﺪﺪ ﺪورقمی  است?

  1)307685101                     2)307685100

3)685307112                         4)685307101 

15)به جای .....ﺪر عبارت روبه رو ﭵﻪﻋﺪﺪﻯ باﻴﺪنوشت?253=  (48+135)-.......?     

 1)436              2)346               3)634                    4)463

16) حسام 4  کیلو ﮔرم واﻤﻴﺪ 3 کیلو ﮔرم ﭘﺮتقال خرﻴﺪﻧﺪ.آن ها روی هم

2450 تومان ﭘرﺪاخت کرﺪﻧﺪ.قیمت هرکیلوﮔﺮم ﭘرتقالﭵﻧﺪتومان است?

 1)  610                2)350           3) 810         4)450

 17) نمره نسترن ﺪﺮنیمسال ﺪوم ﭵﻧﻴن است :ریاضی 16 –علوم 19-

فارسی 20-دیکته 17-ورﺰش 19- هنر17وهدیه اسمان?اﮔﺮمعدل نسترن 

در این نیم سال 18 باشد اودر درس هدیه اسمانی ﭵﻪنمره ای ﮔﺮفته است?

1)16                       2)17                 3)18                     4)19          

18) اﮔﺮاندازه ی ضلع مربعی را دوبرابر کنیم مسا حت ان ﭵﻧﺪ برابر

می شود?         1) 2            2)4                 3)6            4)9

 19) در تقسیمی مقسو م 44وباقی مانده 4وخارج قسمت 8 است مقسوم علیه ﭵﻪ عدد است?

1)8                       2)6                    3)7                  4)5

20) محیط مستطیلی 72 متر است اﮔﺮعرض ان 11متر باشد اندازه ی طول ان ﭵﻧﺪ متر است?

1)  25متر            2) 9 متر        3)  20متر        4)  36متر

21) عدد نودوﭵهار هزار وسیزده کدام یک می باشد?

1) 90431        2)90403       3)90413        4)94013

22) خطی که از دو طرف انتها داشته باشد را ﭵﻪ می نامند?

1)ﭙاره خط       2)نیم خط        3)خط راست         4)هر سه مورد

23) رقم دﻫﮔان هزار عدد (56804)ﭵﻴست?

1) 8                      2)7                    3)6                 4)5

24) در جای خالی ﭵﻪﻋﺪﺪﻯ می توان نوشت ?576000=------*576

1)10                  2)100             3)1000               4)10000

25) با قی مانده ی تقسیم عددی بر ﭵﻬار کدام عدد می تواند باشد?

1)4                   2)5                    3)3                     4)6

26 ) از یک نقطه خارج از ﭵﻧﺪ خطی می تون عمود کرد?

1)یک خط          2)دو خط        3)سه خط             4)خیلی زیاد

27) بزرﮒترین عددی را که در -----می توان ﮔذاشت تا نامساوی  درست باشد کدام است?                        4  /  5 * ----

1) 1                    2)0               3)2                  4)3

28)عدد مقابل را به رقم بنویسید?

--------------ﭙانصد هزار ونود

الف)این عدد ﭽﻧﺪ رقمی است?--------------------

ب) ارزش مکانی کدام رقم بیش تر است ?--------------------------

29) حاصل ضرب مقابل را بنویسید ?

                                                               = 85* 203

30) با ارقام ( 3-0-5-9)کوﭽک ترین وبزرﮒ ترین عدد ﭽهار رقمی را بنویسید?

کوﭽک ترین:--------------------- بزر ﮒترین :----------------------

31) در جای خالی عدد مناسب قرار دهید.

   ............=.............   -1578=(344+256)-1578

ادامه ...
+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:44  توسط عوض حقایق پور  | 

سوال علوم

پاسخ صحیح را با علامت ×مشخص کنید

1-مولکول های کدام ماده مانند دانه های زنجیر به هم متصل هستند؟

نمک                   سرکه                     شکر                   اکسیژن

2-کدامیک ازمواد زیر عنصر است ؟

طلا                 نمک                          هوا                      آب

3-کدام یک از مواد زیر یک تغییر شیمیایی است ؟

ذوب                    انجماد                   سوختن                 تبخیر

4- هنگام بریدن نان کدام خاصیت آن تغییر می کند؟

مزه                  رنگ                     اندازه                   جنس

5-کدام چشمه ی نور با بقیه فرق دارد ؟

چراغ قوه                    چراغ روغنی                        لامپ                       ستاره

6-کدام وسیله انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند ؟

رادیو                     بخاری برقی                         پنکه                         تلویزیون

7-در کجا سنگواره ی بهتری تشکیل می شود؟

بیابان                  جنگل                    دریا                      کوهستان

8-مهمترین   عامل خرد شدن سنگ ها چیست ؟

ترکیبات اکسیژن                       گازهای سمی                            آهک                      سرما وگرما

9-جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .

1-     بارش باران یک تغییر .........................است .

2-     هرچه جسم به تکیه گاه نزدیکتر باشد به نیروی .......................احتیاج داریم .

3-     جدا کردن رنگ های مختلف نور از همدیگر را ........................می گویند .

4-     زمین شناسان با مطاله ی ..........اطلاعاتی درباره ی آب و هوا ی گذشته ی زمین به دست می آورند.

5-     زندگی بر روی خشکی ها با پیدا شدن ..................آغاز شد .

6-     اهمیت خاک رو در کشاورزی به علت داشتن ...................است .

به سوالات زیر با دقت پاسخ دهید .

1-یک مولکول آب از چه اتم هایی درست شده است .مدل مولکولی آب را رسم کنید .

2-چرا دو چرخه یک ماشین پیچیده است .

3-سه قسمت اصلی اهرم را رو شکل نشان دهید .(معلم باید شکل قیچی رسم کند )

 4-کانون عدسی را تعریف کنید .

5-طرز تشکیل خاک را بنویسید .

6-رنگین کمان چگونه بوجود می آید .

7-چرا خاک مزرعه از خاک کناره ی جاده وبیابان بهتر است ؟

8-علی در یک گردش علمی یک فسیل صدفی پیدا کرده است او چه اطلاعاتی  درباره ی گذشته ی آن محل  می تواند به دوستان بدهد .

9-یک آزمایش بنویسید که نشان دهد مولکول ها پیوسته در حال حرکت هستند

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:40  توسط عوض حقایق پور  | 

سوال علوم

سوالات هماهنگ پایه پنجم

پاسخ سوالات زیر را با علامت × مشخص کنید. ( هر پاسخ صحیح 5/0 نمره)

در کدام حالت ، شکل و حجم مادّه ، ثابت می ماند ؟

الف ـ جامد                      ب ـ مایع                      ج ـ گاز                   د ـ هر سه مورد

اگر نور به جسمی برخورد کند و به سوی ما بیاید :

الف- تابش نور می گوییم                                ب - باز تابش نور می گوییم

کدام  یک اهرم است؟

الف 1- پله                        ب - میخ کش                     ج - قیچی                       د - مورد 2 و 3

تاکنون ، چند نوع اتم شناخته شده است ؟

الف ـ 99                        ب ـ 104                         ج ـ 109                        د ـ 119

کدام گروه از موادّ زیر ، ترکیبند ؟

الف ـ آهن و آب          ب ـ ئیدروژن و نفت         ج ـ مس و اکسیژن           د ـ شکر و نفت

لایه های زمین از داخل به خارج به ترتیب کدامند؟

الف- هسته پوسته - گوشته                          ب گوشته هسته پوسته

ج هسته گوشته پوسته                           د گوشته پوسته هسته

کدام یک پادتن ترشح می کند؟

الف گلبول قرمز               ب گلبول سفید               ج قارج                     د - مخاط  

       

صحیح یاغلط بودن جملات را با علامت × مشخص کنید. ( هر پاسخ صحیح 5/0 نمره)             

کلفت ترین لایه زمین گوشته است.     ص                  غ

بیشتر اندام های حسی در سر قرار دارند.      ص                    غ

هماهنگی بین اندام های حسی برعهده دستگاه عصبی است.      ص                     غ

پنی سیلین از نوعی باکتری تهیه می کنند .     ص                      غ

حل شدن شکر در آب تغییر شیمیایی است.             ص                      غ

سنگ های رسوبی کتاب تاریخ زمین هستند.          ص                    غ

جاهای خالی را با پاسخ های صحیح کامل کنید.

تغییر شیمیایی تغییری است که ................................................................................................................................

محیط زیست یعنی .....................................................................................................................................................

قارچ ها به وسیله ی ................... تولید مثل می کنند.

جنس پوسته ی زمین از .................. است.

ادامه ...
+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:39  توسط عوض حقایق پور  | 

سوال علوم

سوالات هماهنگ پایه پنجم

پاسخ سوالات زیر را با علامت × مشخص کنید.( هر پاسخ صحیح 5/0 نمره)

نام علمی زنگ آهن چیست؟

الف-اکسیژن                    ب-اکسید آهن                       ج-عنصر                     د-مخلوط

در هر مولکول آب ، چند اتم ئیدروژن وجود دارد ؟

الف ـ 2                    ب ـ 1                       ج ـ 4                      د ـ اتم های زیاد

 کدام گروه از موادّ زیر ، همگی عنصر هستند ؟

الف ـ طلا ، آب ، آهن           ب ـ آهن ، اکسیژن ، نمک        ج ـ آهن ، هیدروژن ، طلا       د ـ آب ، آهن ، اکسیژن

با کدام وسیله ی زیر می توان نور را تجزیه کرد؟                                                                                                           

الف- عدسی                              ب- آینه                                    ج- کتاب                     د- منشور

کدام یک از موارد زیر ، جزء خاصیّت های مادّه نیست ؟

الف ـ رنگ                      ب ـ مزه                           ج ـ بو                           د ـ اسم

کدام یک از راه های دفاع بدن نیست؟

الف پوست                   ب واکسن                ج مخاط              د گلبول های سفید

مخمر نوعی ........ است.

الف باکتری                    ب- جلبک                    ج گیاه                   د قارچ

صحیح یاغلط بودن جملات را با علامت × مشخص کنید. ( هر پاسخ صحیح 5/0 نمره)

اهرم ها فقط به شکل میله هستند.    ص                      غ

داینوسورهاجز گروه خزندگان هستند.     ص                  غ

در دریا فسیل بهتری تشکیل می شود.      ص                 غ

کپک نوعی قارچ است.     ص                  غ

مواد همیشه به یک صورت باقی نمی مانند .         ص                  غ

هر چه طول سطح شیب دار بیشتر باشد به نیروی بیشتری نیاز است.        ص                    غ

جاهای خالی را با پاسخ های صحیح کامل کنید

مواد با یکدیگر متفاوتند زیرا.....................................................................................................................................

اکسیژن یک منبع جبران شدنی است چون...............................................................................................................

 

هر دو قسمت هسته ی زمین از ............ و ................ تشکیل شده اند.

ادامه ...
+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:38  توسط عوض حقایق پور  | 

ازمون علمی

1- مخاط چیست؟                                                           خرداد                   

2- اکسیدآهن چیست؟

3- چرا می گویند خاک جبران شدنی نیست؟

4- بیشترجلبک ها غذای جانوران .........هستند.

5- دریا یا اقیانوس چیست؟

6- صنعت یعنی چه؟

7 - بیابان وسیع ترکمنستان چه نام دارد؟

8- بزرگ ترین قله ی جهان چه نام دارد وچند متر است؟

9- سید حسن مدرس که بود وچه کرد؟

10-جهاد چیست؟

11 - بیعت یعنی چه؟

12-چرا مغل ها به ایران حمله کردند؟

13 -در حکومت استبدادی شاه چه می کرد؟

 14 -درسال ..........ارتش عراق به فرمان.......... به ایران حمله کرد.

15- ایثاریعنی چه؟

16- معنای استقلال را با ذکریک مثال توضیح دهید.

17- .............قوانین را تصویب می کند.

18- انفاق چیست؟

19- دو نمونه از نشان های وقف چیست؟

 20- درجمهوری اسلامی ایران مهم ترین وظیفه ی حکومت چیست؟

21- 20% زاویه ی نیم صفحه چقدر است؟

22- محیط مربع 20 سانتی متر است مساحت آن چقدراست؟

23- محیط دایره ای به قطر 5 سانتی متر چه قدر است؟

24- خمس 30 تا یعنی چند تا؟

25- مریم در هر 4 ساعت 34 صفحه ی کتاب می خواند. او در 10 ساعت چند صفحه کتاب می خواند؟

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:37  توسط عوض حقایق پور  | 

سوال هدیه اسمان

امتحان هدیه های آسمان

1- ای خدای مهربان مطمئن هستم که تو هستی زیرا ..................................

2- کتاب هدیه های آسمان خود را باز کن . دو بیت شعر از آن انتخاب کن و با خط زیبا بنویس .

این شعر در باره ی چیست

3- قصه یا خاطره ای بنویس که در آن خداوند به موجودی گرفتار کمک کرده باشد .

4- انتخاب یک داستان به دلخواه از کتاب هدیه

- داستان را نام گذاری کن .

- چه نتیجه ای از این داستان می گیری ؟

- احساس خود را نسبت به داستان بنویس .

 از کدام قسمت داستان بیشتر لذت بردی ؟یک جمله از آن را بنویس .

5- خودت را به جای او بگذار و جواب بده .

امین دیر به مدرسه رسید . معلم از او پرسید چرا دیر آمدی ؟

او گفت زیرا ..........................

معلم پرسید چرا این اتفاق افتاد ؟ او گفت زیرا ..............................

معلم پرسید چرا این اتفاق افتاد ؟ او گفت زیرا ..............................

6- برای دو ساعت وقت خود برنامه ریزی کن .

7- یکی از اموال عمومی در مدرسه را نام ببرید .

بهترین روش های استفاده از آن را بنویسید . حداقل چهار مورد

8- در مکان های زیر یک نمونه اسراف نام ببر و برای هر کدام سه پیشنهاد بده که چگونه می توان از اسراف جلوگیری کرد ؟

در خانه : نمونه اسراف ...................                                       در مدرسه : نمونه اسراف .................

پیشنهادها           1-                                                     پیشنهادها                1-

برای جلوگیری   2 -                                                     برای جلوگیری         2-

از اسراف :          3-                                                      از اسراف :                3-

9- معنای کلمه توحید را بنویسید .

یک کلمه هم خانواده برای آن بنویس .

در کجاها این کلمه را شنیده ای ؟

10 - عید غدیر خم برای ما مسلمانان روز بسیار خوبی است .

زیرا ................................

11- جملات مربوط را به هم وصل کنید .

oبرنامه ریزی                1  خدا بی نیاز است

oالله صمد                    2  محمد مداد نیمه تمام خود را دور انداخت .

oقل هو الله احد          3  مریم دو روز قبل از امتحان ریاضی تمام اشکالات خود را از معلم پرسید .

oاسراف                      4  بگو خدا یکتا است .

12- از دفتر نیمه تمام سال قبل خود چه استفاده هایی می توانی بکنی ؟ حداقل دو جمله

13- این کتاب کلامی است پر از حکمت ، هدیه ای است از آسمان ، کتابی است که بوی خدا می دهد .

نام این کتاب چیست ؟

این کتاب چه ارتباطی با کتاب درسی شما (( هدیه های آسمان )) دارد ؟

14- کتاب درسی قرآن خود را باز کن . یک پیام قرآنی انتخاب کن ، معنی آن را بنویس ، یک مورد کاربرد آن در زندگی روزمره ات را بنویس .

15- طبق بحث و گفتگوی کلاسی به نظر تو حضرت علی (ع) چه ویژگی هایی داشت که شایسته جانشینی حضرت محمد (ص) شد ؟

16- صفحه ......... ( به طور مثال 33 ) کتاب را باز کن ، متن را بخوان و تصویر را با دقت نگاه کن . نظر خودت را بنویس .

17- کامل کن .

رفتار مردم قبل از اسلام :  1-                                                    2-

رفتار مردم بعد از اسلام : 1-                                                      2-

18- دو مورد اسراف نام ببر

دو مورد راه های جلوگیری از اسراف را بنویس .

سئوال تستی درس هدیه های آسمان پایه پنجم برای داوطلبان

1- چرابرادران یوسف تصمیم گرفتند  اوراازپدرشان دورکنند ؟

چون آن هایوسف رادوست نداشتند                              چون می خواستند یوسف رااز پدردورکنند

چون مهرومحبت پدررافقط برای خود می خواستند          هرسه پاسخ صحیح می باشد.

2- اصل توحید یعنی چه ؟

خداوند تواناست                              خداوند مهربان است

خداوند یگانه وبی همتاست                  خداوند داناست

3- خداوندچگونه نعمت خودرابرهمه ی انسان ها کامل کرد ؟

باجانشینی امامان      باآفرینش جهان    بانیکی کردن به مردم      بافرستادن آخرین وبرترین پیامبرخویش

4- میراث پیامبر( ص ) درمیان امت خودچه بود؟

کتاب خدا و خانه کعبه         کتاب خدا واحادیث        اهل بیت واحادیث       کتاب خدا واهل بیت

5- باانتخاب حضرت علی (ع ) به عنوان جانشین پیامبر (ص ) کدام یک از اصول دین ماپایه گذاری شد ؟

عدل     امامت      حج      جهاددرراه خدا

6- صفات ممتازامام دهم (ع ) کدام یک ازموارد زیر است ؟

هادی ، نقی ، امین        هادی،  نقی، جواد       تقی،  هادی،  امین     تقی، هادی، جواد  

7- داستان زندگی پیامبران درکدام سوره قرآن آمده است ؟

واقعه     فلق       انبیاء      کوثر

8- مصرف صحیح به چه معناست ؟

درست وبه اندازه نیازمصرف کردن        مصرف نکردن

هرچقدردلمان می خواهدمصرف کنیم    کم مصرف کردن 

9- آیات زیرنشانه ی کدام یک ازاصول اعتقادی مامسلمانان است ؟ « لَم یَلِد وَلَم یوُلَد وَ لَم یَکُن لَهُ کُفُواً اَحَد»

امامت   نبوت   توحید    معاد

10- چه چیزی باعث شد که حضرت یوسف ( ع ) پسرحضرت یعقوب( ع ) درتنهایی چاه امیدوار باشد ؟

کمک مردم      زمزمه باخدای مهربان     بازگشت برادران     صدای زنگ کاروان

11- مامسلمانان باید :

قرآن رابخوانیم     قرآن رابفهمیم      درعمل به قرآن کوشا باشیم     همه موارد

12- پیامبراکرم درمحل « غدیرخم » چه کسی را مولا و ولی مردم معرفی کرد ؟

امام سجاد (ع )          امام حسن ( ع )      امام حسین ( ع )        امام علی ( ع )

13- « هادی» یعنی چه ؟

امانتدار       راهنما         پاک        راستگو

14- امام حسن عسکری ( ع )مژده آمدن چه کسی را به مسلمانان داده است ؟

امام مهدی ( عج )             امام حسن ( ع )        امام نقی ( ع )        امام هادی ( ع )

15- کدام پیامبرالهی مژده آمدن پیامبری به نام « احمد » راپس ازخودش به مردم داده است ؟

حضرت ابراهیم ( ع )    حضرت یوسف ( ع )      حضرت موسی ( ع )      حضرت عیسی ( ع )

16- کدام یک ازپیامبران الهی درگهواره سخن گفت ؟

حضرت محمد (ص )        حضرت موسی ( ع )     حضرت عیسی ( ع )     حضرت یوسف ( ع )

17- جعفربن ابی طالب کدام صفات حضرت محمد ( ص ) رازبانزد همه معرفی کرد ؟

راستی ، اخلاق نیکو و خداپرستی       امانت داری، درستکاری ومهربانی

پاکدامنی  ، راستی وامانت داری          پاکدامنی ، اخلاق نیکو و راستی

18- درآیه ی 36 سوره نساء نیکی کردن به چه کسانی به ترتیب سفارش شده است ؟

خویشاوندان همسایگان یتیمان درماندگان پدر و مادر

پدر ومادر- خویشاوندان یتیمان درماندگان همسایگان

پدر ومادر- یتیمان خویشاوندان- درماندگان- همسایگان

پدرومادر خویشاوندان همسایگان درماندگان یتیمان

19- آیه کریمه« یَا اَیُّهاالرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَبِّک...» درچه هنگامی برپیامبراکرم ( ص ) نازل شد ؟

بعد ازمعرفی حضرت علی ( ع ) به عنوان امام ورهبر اسلامی

درزمانی که حضرت علی ( ع ) دربستر پیامبراکرم ( ص ) خوابیده بود

درزمان هجرت پیامبر( ص ) ازمکه به مدینه

پس از مراسم آخرین حج پیامبر اکرم ( ص )

20- چه کسی ازبیت المال مسلمانان برای مردمسیحی نابینا کمک هزینه ای تعیین کرد ودستورداد ماهانه به اوبدهند تامجبور به گدایی نباشد ؟

امام علی ( ع )       امام حسن ( ع )      امام هادی ( ع )    امام جواد ( ع )

21- انجام چه کاری نشان دهنده ی انجام رسالت الهی پیامبراکرم ( ص ) است ؟

دعوت مردم به ایمان به خدا به صورت آشکارا       مبارزه بادشمنان اسلام وتشکیل حکومت اسلامی  دریافت دستورات الهی وابلاغ آن به مردم          معرفی حضرت علی ( ع ) به عنوان جانشین پیامبر (ص)

22- من می دانم بهترین عمل دربرابرکسی که به من حرف زشت می زند ..... است .

بی اعتنایی       تنبیه او        زدن حرف زشت به او        زیباسخن گفتن بااو

23- مضمون شعر زیر درباره چه کسی است ؟     ازکعبه بانگی آشنا              تاآسمان ها می رود

                                                                 ازریشه می میرد ستم           دورپلیدان می رود

حضرت امام رضا (ع )     حضرت امام علی ( ع )    حضرت محمد ( ص )    حضرت امام مهدی (عج)

24- طبق کدام آیه نباید اسراف کرد ؟

وَلاتُسرِفُوااِنَّهُ لایُحِبُّ المُسرِفِین          وَلاتَلمِزوا اَنفُسَکُم وَلا تَنابَزوا بِالاَلقابِ

فَاقرَؤاماتَیسَّرَمِنَ القُرآن                   یأمُرونَ با لمَعروف ِوَیَنهَونَ عَنِ المُنکَر

25- ماباورداریم که ...... دلیلی بروجود جهان بعد ازمرگ است

امربه معروف ونهی ازمنکر           تابیدن آفتاب برگل های آفتابگردان

رشد دوباره ی درختان دربهار       مژده ی پیامبری حضرت محمد (ص )

26- خواندن آیاتی ازکدام سوره نظرپادشاه حبشه رانسبت به مسلمانان تغییرداد ؟

آل عمران   مریم      بقره    علق

27- کدام امام درنامه ای خطاب به یکی ازدانشمندان ایرانی سفارش کرد : « نمازرادراول وقتش بخوان وزکات مال خودرا بپرداز.»

امام محمد تقی ( ع )       امام علی نقی ( ع )      امام حسن عسکری ( ع )          امام زمان ( ع )

28- کدام امام به وسیله متوکل ازمدینه به شهرسامرا فراخوانده شد ؟

امام نهم ( ع )        امام دهم ( ع )       امام یازدهم ( ع )       امام دوازدهم ( ع )

29- کدام سوره درقرآن درباره ی زشتی کار مسخره کنندگان می باشد ؟

حجرات    آل عمران     انعام        مائده

30 کدام یک ازاعمال زیرنشانه ی « نهی ازمنکر » است ؟

سفارش به خواندن نماز         سفارش به شرکت درنماز جمعه    

 سفارش به روزه گرفتن     سفارش به خودداری ازدروغگویی

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:37  توسط عوض حقایق پور  | 

سوال بنویسیم

بنویسیم  پایه پنجم   

2

1

معنی کلمات زیر را بنویسید.       حریق :               جهل :                 نکوهیده :                 واهمه :   

2

2

مفرد کلمات زیر را بنویسید .        نقاط                  کلمات                  فرشتگان                     خدمت گزاران

2

3

دو کلمه بنویسید که فارسی نیستند . معادل آن ها را بنویسید.         ........... =  ..........                  ................. =  ...................

3

4

جدول های زیر را  کامل کنید .

واژه

هم خانواده

حروف مشترک

حافظ

حافظه-محفوظ-محافظت-

عالم

علم تعلیم معلم

وا‍‍‍ ژه

معنی

           جمله

خوار

خار

3

5

جمله بسازید.        آگاهانه- ..............................................................................................

                             رایانه-  ..............................................................................................

                              اطلاع - ...............................................................................................

2

6

تصویر را نگاه کن .فکر می کنی این دو نفر در مورد چه چیزهایی با هم صحبت می کنند ؟

  ..................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

                                                                                                                                                                                                                         

  ................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

6

7

جدول زیر را کامل کنید.

جمله

نهاد

گزاره

 فعل

مفعول

 زمان

شخص

پدر ومادر برای پرورش فرزندان سختی ها و مشکلات زیادی را تحمل می کنند.

من و دوستم سخنان او را شنیدیم.

                                 به نام خدا               نام و نام خانوادگی :                                                              املای پایه ی پنجم – آذر

                        متن زیر را با دقت بخوانید و سپس زیر کلمات نادرست خط بکشید و صحیح  آن ها را درقسمت پایین بنویسید .

                                                                        

                              قرار بود  بیمارستانی بزرگ و مجهض  در شهر ساخته شود. اکنون نزدیک به هزار سال است که از آن ماجرا گزشته است .

                    دانشمندان به احمیت کار او پی برده اند . وبا طلاش فراوان در حفز مهیط  زیست و هوای صالم و پاکیزه می کوشند .

                         شجاعت نترسیدن نیست . بلکه آن است که انسان در برابر حوادس و رنج ها و نا ملایماط ایستادگی کند .

                   بعضی از تاریک می  ترسند  شب و تایکی را پر از اشباه می بینند . بعضی از پزشک و درمان می ترسند اما نمی دانند که

                   همین واکسن و جراهی سلامت  آن ها را طزمین می کند .

            ......................................................................................................................................................................................

            .....................................................................................................................................................................................

              .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

             ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.          ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

           .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

           .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:36  توسط عوض حقایق پور  | 

ازمون علمی

+| نوشته شده توسط محسن‎ ‎شریفیان در تاریخ سه شنبه 4 خرداد ماه سال 1389 در موضوع کلاس پنجم | چاپ یادداشت

آزمون علمی         پایه پنجم

بنویسیم                                                 محیط زیست  ................................................................................................................................

    1- جمله بسازید .                                        معلوم -................................................................................................................

    2- نهاد  ،گزاره ، مفعول ،  زمان فعل را مشخص نمایید.             کتاب دانش انسان را گسترش می دهد .  

        نهاد ............                گزاره ...............................         مفعول  ................             زمان فعل  ..................

         مدنی

1-         جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است ؟ 

2-        قوانین را  ................. تصویب می کند.

3-   مهمترین قانون هر کشور قانون  ......................   است .

اریخ

1-     بیعت یعنی چه ؟

2-    دو جنگ پیامبر را نام ببرید .

3- سه خصوصیت اخلاقی حضرت محمد (ص) را نام ببرید .

جغرافیا

1-       منظور از ییلاق و قشلاق چیست ؟

2-       دو محصول کشاورزی ایران که به کشور های دیگر صادر می شوند را نام ببرید

 علوم تجربی

1-        منشور چیست ؟

2-     کانون عدسی چیست ؟

3-       ه وسیله که در آن عدسی بکار رفته باشد را نام ببرید .

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:34  توسط عوض حقایق پور  | 

سوال جغرافی

تعلیمات اجتماعی  پایه پنجم  - اردیبهشت ماه ۸۹

1-        کدام دسته از استان های زیر در کنار دریای خزر قرار دارند؟   

الف) گلستان – مازندران – اردبیل                         ب) اردبیل – گیلان – مازندران                                     

             ج) گیلان – مازندران – گلستان                             د) گلستان - اردبیل - گیلان   

      2-   کدام شهر یکی از پر جمعیت ترین شهر کوه پایه ای ایران است ؟  الف) زنجان         ب)  مشهد         ج) یزد             د)بندرعباس 

 3-  مهمترین محصولات کشاورزی ایران کداند ؟   الف) گندم برنج          ب) گندم جو            ج)پسته خرما           د)برنج خرما 

4-    مهمترین منابع انرژی که سوخت نامیده می شوند کدامند ؟

       الف) نفت گاز زغال سنگ      ب) گاز چوب نفت         ج) نفت گاز بنزین        د) بنزین چوب نفت  

5-   کدام یک از صنایع زیر صنایع مصرفی می باشد ؟  الف) ذوب آهن      ب) پتروشیمی      ج) ماشین سازی        د) کیف و کفش

6-  همسایگان غربی ایران کدامند ؟  الف) افغانستان پاکستان       ب) ارمنستان ترکمنستان       ج) ترکیه ارمنستان       د) ترکیه عراق

7-   کشور ترکمنستان از نظر تولید چه محصولی در جهان معروف است ؟  الف) پنبه      ب) انگور      ج) خرما       د) چغدرقند

8-   بخش کوچکتر جمهوری آذربایجان چه نام دارد ؟  الف) گنجه       ب) باکو       ج) نخجوان       د) آستارا  

9-   مردم ارمنستان به چه زبانی صحبت می کنند ؟  الف) عربی       ب) ارمنی        ج) فارسی        د) ترکی 

10 – کدام فعالیت اقتصادی در آمد زیادی را نصیب کشور ترکیه می کند ؟   الف) منابع گاز                     ب) صادرات پوست 

                                                                                           ج) فعالیت گردشگری             د) منابع نفت 

      11-  کدام کشور از نظر تولید خرما در جهان معروف است ؟     الف) ترکمنستان          ب) عراق           ج) ترکیه          د) سوریه  

      12-  در کدام یک از کشور های همسایه ی ایران راه آهن احداث نشده است ؟  الف) ترکیه     ب) پاکستان     ج) ارمنستان      د) افغانستان  

      13-   مهمترین رود پاکستان چه نام دارد ؟        الف) دجله        ب)سند          ج) فرات           د) ارس

      14- کشور ایران در کدام قاره قرار دارد ؟       الف) آسیا          ب) افریقا       ج) آمریکا          د) استرالیا  

ادامه ...
+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:33  توسط عوض حقایق پور  | 

سوال

0 نظر

امتحان علوم تجربی   پایه پنچم

در کدام یک از وسایل زیر انرژی  الکتریکی  به انرژی حرکتی تبدیل می شود ؟

  اتو                   چرخ گوشت                 رادیو                   سماور برقی

در کدام یک از وسایل زیر اهرم بکار نرفته است ؟    انبر دست               قیچی               الاکلنگ            اتو

در کدام یک ازدسته های زیردر همه  موارد  عدسی بکار رفته است ؟

دوربین عکاسی دوربین فیلمبرداری پنکه                      -   دوربین عکاسی  عینک  تلسکوب  

تلسکوب  میکروسکوب   انبردست                               -  عینک  دوربین شکاری  پریسکوپ

کدام یک از مواد زیریک ماده ترکیب است ؟        طلا                آهن               مس               آب  

( حرکت مولکول ها بسیار کم و ربایش و کشش مولکولها  زیاد مواد شکل ثابتی دارند فاصله بین مولکول ها بسیار کم است ) این توضیح وضع مولکول ها در کدام ماده را نشان می دهد ؟    -   گاز              مایع            جامد  

از کدام جاندار زیر فسیل بهتری درست می شود ؟      کرم خاکی          حلزون              هزار پا           مورچه 

اکسید آهن یک عنصر است ؟             ص                       غ  

پختن غذا تغییر شیمیایی است ؟          ص                       غ   

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .  

 تاریخچه زمین نشان می دهد که ابتدا موجوداتی که بدن آن ها فقط     .............  داشت  به وجود آمد سپس نوبت  به  ....................... رسید  پس از میلیون ها سال اولین  .................  یعنی   ................ در دریا فراوان شدند

چرا از بدن جانداران ساکن خشکی کمتر فسیل درست می شود ؟

کانون عدسی را رسم نمایید .

در کشاورزی خاک رو مهم است یا خاک زیر ؟ چرا ؟

سه قسمت اصلی اهرم  را با رسم شکل نشان دهید .

چه عواملی باعث فرسایش خاک می شود ؟

یک سوال طرح کن  و سپس به آن پاسخ بده .

در دو گلدان  یکی را با ماسه و دیگری را با مخلوط ماسه و رس و گیاه خاک پر کرده ایم و درون هرکدام از آنها

دانه لوبیا یی کشته ایم بعد از گذشت سه هفته  چه چیزی مشاهده خواهید کرد ؟ توضیح دهید .

کلمات و اصطلاحات زیر را تعریف کنید .  (3 مورد )

منشور     ................................................................................................

گیاه خاک   ....................................................................................................

فسیل     ............................................................................................................

موتور الکتریکی    ...........................................................................................

تغییر  فیزیکی     ......................

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:32  توسط عوض حقایق پور  | 

سوال

 آزمون  تعلیمات اجتماعی  پایه پنجم  - اردیبهشت ماه ۸۹

1-        کدام دسته از استان های زیر در کنار دریای خزر قرار دارند؟   

الف) گلستان – مازندران – اردبیل                         ب) اردبیل – گیلان – مازندران                                     

             ج) گیلان – مازندران – گلستان                             د) گلستان - اردبیل - گیلان   

      2-   کدام شهر یکی از پر جمعیت ترین شهر کوه پایه ای ایران است ؟  الف) زنجان         ب)  مشهد         ج) یزد             د)بندرعباس 

 3-  مهمترین محصولات کشاورزی ایران کداند ؟   الف) گندم برنج          ب) گندم جو            ج)پسته خرما           د)برنج خرما 

4-    مهمترین منابع انرژی که سوخت نامیده می شوند کدامند ؟

       الف) نفت گاز زغال سنگ      ب) گاز چوب نفت         ج) نفت گاز بنزین        د) بنزین چوب نفت  

5-   کدام یک از صنایع زیر صنایع مصرفی می باشد ؟  الف) ذوب آهن      ب) پتروشیمی      ج) ماشین سازی        د) کیف و کفش

6-  همسایگان غربی ایران کدامند ؟  الف) افغانستان پاکستان       ب) ارمنستان ترکمنستان       ج) ترکیه ارمنستان       د) ترکیه عراق

7-   کشور ترکمنستان از نظر تولید چه محصولی در جهان معروف است ؟  الف) پنبه      ب) انگور      ج) خرما       د) چغدرقند

8-   بخش کوچکتر جمهوری آذربایجان چه نام دارد ؟  الف) گنجه       ب) باکو       ج) نخجوان       د) آستارا  

9-   مردم ارمنستان به چه زبانی صحبت می کنند ؟  الف) عربی       ب) ارمنی        ج) فارسی        د) ترکی 

10 – کدام فعالیت اقتصادی در آمد زیادی را نصیب کشور ترکیه می کند ؟   الف) منابع گاز                     ب) صادرات پوست 

                                                                                           ج) فعالیت گردشگری             د) منابع نفت 

      11-  کدام کشور از نظر تولید خرما در جهان معروف است ؟     الف) ترکمنستان          ب) عراق           ج) ترکیه          د) سوریه  

      12-  در کدام یک از کشور های همسایه ی ایران راه آهن احداث نشده است ؟  الف) ترکیه     ب) پاکستان     ج) ارمنستان      د) افغانستان  

      13-   مهمترین رود پاکستان چه نام دارد ؟        الف) دجله        ب)سند          ج) فرات           د) ارس

      14- کشور ایران در کدام قاره قرار دارد ؟       الف) آسیا          ب) افریقا       ج) آمریکا          د) استرالیا  

      15 -  نیم دایره های فرضی که اندازه ی آن ها با هم برابرند و به دو قطب منتهی می شوند  .......... نام دارند ؟

              الف) خط استوا          ب) محور قطب ها                  ج) مدار                  د) نصف النهار 

      16 – جهت حرکت  زمین به دور خورشید از کدام طرف به کدام طرف است ؟  الف) شمال به جنوب               ب) شرق به غرب   

                                                                                                    ج) جنوب به شمال                د) غرب به شرق 

تابستان

      17 -  با توجه به تصویر پاسخ دهید .   

 بهار

         -  نام  این حرکت چیست ؟  الف)چرخشی    ب) انتقالی      ج) محوری      د) همه ی موارد        

پاییز

زمستان

         -  مدت زمان این حرکت چقدر است ؟     الف) 365 روز           ب) یک سال

                                                           ج) 24 روز             د) الف و ب   

          - بر اثر این حرکت چه چیزی به وجود می آید ؟   الف) شب         ب)  روز  

                                                                 ج) فصل ها       د)هیچکدام

      18- یک کشتی برای عبور از بندربصره  به بندر کراچی  به ترتیب از کدام آب ها می گذرد ؟

           الف )  دریای عمان خلیج فارس اقیانوس هند                   ب) خلیج فارس دریای عمان  اقیانوس هند  

             ج)  اقیانوس هند خلیج فارس  دریای عمان                    د) اقیانوس هند دریای عمان  خلیج فارس

     19 – خانه ی خدا در کدام یک از شهر های زیر قرار دارد؟   الف) مدینه        ب) مکه         ج) نجف        د) کربلا

     20 -   روحانی مبارز و نماینده ی مجلس که از مخالفان مهم رضا شاه بود  چه نام داشت ؟ 

              الف) ایت الله کاشانی       ب) ایت الله نوری    ج) سید حسن مدرس      د) شیخ محمد خیابانی  

     21-  کدام یک از موارد زیر مبدا تاریخ مسلمانان جهان می باشد؟   الف) تولد پیامبر              ب)بعثت پیامبر  

                                                              ج) هجرت پیامبر از مکه به مدینه               د) هجرت مسلمانان به حبشه

     22-  جانشینی حضرت محمد (ص) را چه می نامند ؟  الف) بیعت          ب) بعثت           ج) خلافت         د) هجرت 

     23-  مرکز خلافت حضرت علی (ع) کدام شهر بود ؟  الف) مکه         ب) مدینه          ج) کوفه              د) نجف 

     24 – جمله ی  من برای زنده نگه داشتن دین اسلام و امر به معروف و نهی از منکر خارج شده ام  از کدام امام بزرگوار است؟

            الف) امام حسین  (ع)            ب) امام حسن (ع)               ج) امام علی (ع)               د) امام سجاد (ع)

     25 – پادشاهان کدام دوره به رواج زبان فارسی اهمیت زیادی می دادند ؟  الف) سلجوقیان   ب) غزنویان    ج) سامانیان      د) خوارزمشاهیان

     26-  حمله ی چنگیز به ایران در زمان کدام سلسله روی داد؟   الف) خوارزمشاهیان     ب) سلجوقیان       ج) افشاریان      د) زندیان 

     27 – در زمان کام سلسله مذهب شیعه در ایران مذهب رسمی کشور اعلام شد ؟  الف) افشاریه      ب) زندیه       ج) صفویه       د) قاجاریه                

     28 – وکیل الرعایا  لقب چه کسی بود ؟  الف) نادر شاه        ب)  آقا محمد خان           ج) فتحعلی خان          د) کریم خان 

     29 – مدرسه ی دار الفنون با تلاش و کوشش چه کسی ساخته شد ؟  الف) امیر کبیر               ب) ناصرالدین شاه   

                                                                                        ج) مظفرالدین شاه           د) رضا شاه 

     30 – کدام یک از افراد زیر زنان را از داشتن حجاب و پوشش های اسلامی منع کرد ؟    

             الف) ابومسلم خراسانی        ب) دکتر مصدق          ج)  رضا خان           د) ناصرالدین شاه

     31 – در زمان کدام پادشاه جنگ جهانی اول آغاز شد ؟  الف) محمد علی شاه     ب) رضا خان   ج) احمد شاه      د) فتحعلی شاه 

     32 – در چه تاریخی حکومت ایران به جمهوری اسلامی تبدیل شد ؟    الف) 12 فروردین  1357       ب) 22بهمن 1357

                                                                                         ج) 12 بهمن 1358              د) 12 فروردین 1358  

     33 – وظیفه ی اجرای قانون بر عهده ی کدام یک از قوه های زیر است ؟    الف) مقننه   ب) مجریه    ج) قضاییه    د) موارد الف و ج

     34 – نظارت بر همه ی فعالیت های قوای سه گانه بر عهده ی کدام یک از موارد زیر است ؟  الف) رهبری            ب) رئیس جمهور   

                                                                                                                  ج) رئیس مجلس        د ) شورای نگهبان 

     35 – حفظ  کشور از تجاوز بیگانگان جزء کدام وظیفه ی حکومت جمهوری اسلامی است ؟ 

            الف) بهبود زندگی مردم      ب) نگهبانی از استقلال کشور    ج) فراهم کردن آموزش و پرورش        د) پاسداری از اسلام

     36 – اگر دانش آموزی تکالیف خود را کامل انجام بدهد به کدام یک از وظایف زیر عمل کرده است ؟ 

            الف) احترام به یک دیگر      ب) اسراف نکردن      ج) احساس مسئولیت     د) صرفه جویی

     37 – این گفته ی قرآن  همگی به دین خدا که ریسمان محکم الهی است چنگ بزنید و از تفرقه بپرهیزید  در چه موردی است ؟

             الف) شورا                  ب) وحدت       ج) ایثار           د) تعاون  

     38 – در باره ی کدام یک از مسائل زیر نمی توان از طریق شورا تصمیم گرفت ؟  الف) حکم خدا در قرآن    ب) انتخاب نمایندگان مجلس

                                                                                                    ج) حل مشکلات جامعه     د) تصمیم گیری برای جامعه

     39 – کدام یک از موارد زیرعامل مشترک بین مسلمانان نیست ؟ الف) کتاب آسمانی    ب) زبان    ج) خدا واحد     د) پیامبر گرامی حضرت محمد

     40 –  مصرف بیش از نیاز خودمان  یعنی چه ؟    الف)  انفاق         ب) اسراف         ج) صرفه جویی         د) قناعت 

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:29  توسط عوض حقایق پور  | 

طرح درس بخوانیم بنویسیم

عنوان :طرح درس بخوانیم

 

موضوع : اگر طبیعت زیبای ایران نباشد

 

پایه ی : پنجم

 

آموزشگاه:سعدی برازجان.

 

تهیه کننده : ………………

 

سال تحصیلی : ۹۰-۸۹

 

اهداف درس 18 (اگر طبیعت زیبای ایران نباشد  ) :

1 ـ توسعه و گسترش آشنایی با جلوه های زیبای طبیعت ایران

2 ـ تقویت علاقه مندی و ارزش گذاری به جلوه های طبیعی ایران

3 ـ تقویت و توسعه ی میهن دوستی

4 ـ رشد و پرورش حس زیبایی شناختی و زیبا دوستی

5 ـ آشنایی با برخی نکات زبانی (ساخت واژه های غیر ساده و نثر عادی و نثر ادبی ).

ارزشیابی تشخیصی :

قبل از تدریس درس جدید سؤالاتی راجع به درس گذشته به عمل می آوریم :نظیر این سؤالات :ا  ـ توصیه ی پدر برای نوشتن یادداشت روزانه چه بود ؟

2 ـ کلمه هایی مانند دانش آموز کلاس و مردبزرگ را می نویسیم و از دانش آموزان می خواهیم که موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه را در کلمات ذکر شده بیابند واگر اشکال ویا ابهامی در درس ویا دروس دیگر داشتند در صدد رفع آنها بر می آییم و دوباره توضیحاتی در جهت تشخیص نکات دستوری و... ارائه می دهیم ،تا اشکالات احتمالی دانش آموزان رفع گردد. (10 دقیقه )

آماده سازی وایجاد انگیزه :

قبل از اینکه تدریس درس را شروع کنیم ،سرود ملی را از ضبط صوت مدرسه در کلاس پخش می کنیم وبه عکس العمل دانش آموزان توجه می کنیم . مشاهده می کنیم که آنها بلافاصله با شنیدن آهنگ اولیه ی سرود ملی این آهنگ موزون و آشنا از جا برمی خیزند و همراه با ضبط صوت همنوا می شوند .پس از پایان و اتمام سرود راجع به احساس آنها نسبت به سرود ملی و ایران می پرسیم :« فاطمه شما از شنیدن این سرود چه احساسی داشتی ؟» ‌جواب می دهد :« خانم ! یک حس غیر قابل توصیف ، اینکه وطنم را دوست دارم واحساس غرور می کنم .» از دیگران نیز همین پرسش را می کنیم . آنها نیز می گویند :«با شنیدن نام ایران ،به یاد رشادت ، سر افرازی ، سربلندی ،شهادت ،و احترام نسبت به تمام ایران و مردمان دلیر این مملکت زیبا می افتیم .»

سپس از دانش آموزان می خواهیم که سرود « ای ایران ،ای مرز پر گهر » را به صورت دسته جمعی در کلاس بخوانند .

پس از پایان سرود از گروه بندی شاگردان استفاده می کنیم و می گوییم باهم مشورت کرده وبا بهترین و زیباترین جمله ایران را توصیف کنند .جملات گروهها را در پای تابلو می نویسیم و با انتخاب خود دانش آموزان ،گروهی را که صاحب بهترین جمله است را مورد تشویق قرار می دهیم . (10 دقیقه )

ارائه ی درس جدید :

در این وقت کارت هایی را که از مناظر و جاهای دیدنی ایران تهیه کرده ایم ،به تک تک دانش آموزان می دهیم که حاوی پیام تبریک به مناسبت فرارسیدن سال  جدید است . از دانش آموزان می خواهیم که با دقت به تصاویر نگاه کرده و جاهایی را که بازدید نموده اند ،برای دیگران از خاطره ی آن سفرخود تعریف نمایند ویا اتفاقات جالب آن را ذکر کنند . ویا تصاویر مربوط به کدام استان ویا کدام نقطه ی ایران می باشند و آنها می توانند تصاویر خود را با یکدیگر تعویض نموده ویا به صورت گروهی به تماشای آنها بپردازند .

 به دانش آموزان می گوییم :«بچه ها ! با دقت به تصاویری که در اختیار دارید چه چیزی درک می کنید ؟ »

جواب می دهند :« خانم می فهمیم که ایران چه قدر مکان و مناظر زیبایی دارد که قابل وصف نیست . مثل اینکه نقاش چیره دستی آنها را به تصویر در آورده است .ویا بهتر است بگوییم ایران بهشتی دیگر است . واقعاً خداوند چقدر مهربان و تواناست .« به درستی که خداوند زیباست وزیبایی هارا دوست دارد .»»

به فراگیران می گوییم :«دختران خوبم !آماده ی سفر شوید می خواهیم به جاهای مختلف ایران سری بزنیم .چشم های خود را ببندید  ، در شمال ایران درکنار دریای آبی خزر قرار داریم . شما بچه های عزیزم چه حسی دارید باتوجه به اینکه قبلاً به آنجا رفته اید ؟»

زهرا می گوید :« خانم ! همه جا و حتی قله ی کوهها هم سبز است . مانند اینکه پروردگار عالم در همه جای این سرزمین فرشی سبز گسترده است . کشاورزان در شالیزارها مشغول کارند . به کنار دریا که نزدیک می شویم و در کنار ساحل آن قدم می زنیم امواج پی درپی خود را به ساحل می رسانند .و...»

مریم می گوید :«حال به اصفهان ،این شهر زیبا و متمدن دنیا سفری می کنیم . به سوی بازار می رویم ،مسگرها مشغول کارند و قلم زنها با دقت و حوصله ی زیاد مشغول ایجاد نقش بر روی ظروف هستند وسرو صدای خاصی به آنجا بخشیده اند . به طرف سی و سه پل می رویم و به قدم زدن بر روی آن می پردازیم . چقدر شاه عباس صفوی بناهای زیبا ساخته ، به راستی که اصفهان نصف جهان است . همانا انسانهایی مانند شاه عباس که باعث پیشرفت مملکت شده اند قابل تحسین اند .»

معصومه می گوید :« حال به مشهد مقدس ،به شهر«ضامن آهو» ، شهر امید دلها ،به سوی گنبد طلایی امام رضا روانه می شویم . با استقبال گرم مردمانش روبه رو می شویم .زوار به سوی حرم امام روانه هستند . زیرا می خواهند همدمی برای نجواهای  خود بیابند وحرف های دل خود را فقط با او در میان بگذارند . آنها بعداز زیارت به سوی بازارهای این شهر رفته و با سوغاتی های این شهر یعنی نبات و زعفران و زرشک به سوی شهر و دیار خود باز می گردند .» و..

دانش آموزان در ضمن صحبتهایشان از فرهنگ وسنتها و مهمان نوازی های مردم ایران تعریف می کنند . آنها که در دنیا نظیری ندارند .

از دانش آموزان می خواهیم عکس هایی را که از مکان های مختلف ایران که به آنجها سفر کرده اند ،به کلاس بیاورند و با در کنار هم قرار دادن آنها ،آلبوم عکسی بزرگ تهیه می کنیم وبه این ترتیب با استفاده از سوغاتی ها و صنایع دستی و محصولات مختلف استانها و نیز لباسهای محلی هر استان ، نمایشگاهی در کلاس بر پا می شود و از دانش آموزان سایر کلاس ها دعوت می شود از این نمایشگاه دیدن نمایند . به این ترتیب مکانهای تاریخی و دیدنی ایران برای سایر دانش آموزان نیز شناسانده می شود .

در آخر مسابقه ای در بین دانش آموزان گروهها به اجرا در می آید . به این نحو که هر گروه که بیشترین مکان تاریخی استان زنجان را نام ببرد برنده است . می توان به شغلها و سوغاتی ها و ... نیز اشاره کرد .

حال می پرسیم :«بچه ها !در شهر خودمان خرم دره چه چیزی جزء منظر زیبای آن محسوب می شود ؟»

پاسخ می دهند :« خانم ! رود خانه ی آن و نیز جنگلهای سرسبز کنار آن »

حال می پرسیم :«تصور کنید این رودخانه و یا جنگل در کنا ر آن نباشد چه اتفاقی می افتد ؟»

می گویند :«در آن وقت دیگر خرم دره زیبایی نخواهد داشت .»

سپس ادامه می دهیم :« پس ما وظیفه ی سنگین حفظ آنها و نگهداری از میراث گرانبهای ایران وحفظ محیط زیست و شناساندن آنها به دیگران را داریم .»

در ادامه ی تدریس دانش آموزان به طور جداگانه از متن درس روخوانی به عمل می آورند . نیز می توانیم در مورد نکات دستوری توضیحاتی ارائه دهیم مثلاً اینکه با نوشتن نثر توصیفی وادبی زیبایی خاصی به انشا و نوشته های خود بدهیم . 

 (20 دقیقه )   ( ارائه تصاویر از مکان های تاریخی ودیدنی کشور مان )

ارزشیابی تکوینی : در این مرحله از قسمت درک و دریافت درس و یا واژه آموزی وغیره پرسش به عمل می آوریم و اشکالات احتمالی آنهارا دوباره تشریح می نماییم .(5 دقیقه )

تعیین تکلیف : در پایان به دانش آموزان می گوییم :«با توجه به اینکه تعطیلات نوروزی در پیش است ،در هنگام سفر به مکانهای مختلف ،گزارشی ویا عکس و... از بازدیدهای خود تهیه نمایند و پس از پایان تعطیلات به کلاس بیاورند.ویا ماکتی از نماهای تاریخی ایران تهیه نمایند(5 دقیقه)

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:20  توسط عوض حقایق پور  | 

مطالب جدیدتر